Hvem kan deltage?

Børn og unge i alderen 1 – 24 år, bosiddende i Herlev Kommune. Elever over 25 år optages i Voksenkoret og i KOL-koret. Desuden er der et begrænset antal pladser på instrumental- og sangundervisning for elever over 25 år, +25-undervisning.

Elever optages i den rækkefølge de er tilmeldt, såfremt der er plads på det ønskede fag/hold.

Tilmelding

 • Alle nuværende elever får mulighed for at tilmelde sig den nye sæson ultimo april
 • Postkort/flyers uddeles også til alle elever i kommunens skoler. Alle, som melder sig inden tilmeldingsfristen, optages hvis der er plads
 • Hvis et fag/hold er overtegnet, kommer eleven på venteliste. Elever på venteliste optages i rækkefølge efter den dato, tilmeldingen er modtaget
 • Alle elever, nye såvel som gamle, skal tilmelde sig hver sæson

Lån af instrument i Musikskolen

Musikskolen råder over et begrænset antal instrumenter til udlån. Det drejer sig om stryge- og blæseinstrumenter samt akustisk guitar. Desuden udlånes øveplade og trommestikker til trommeelever.

Fælles for disse instrumenter er, at de udlånes til elever i 3. klasse.

Det er gratis at låne instrument. Forældre skal underskrive en låneaftale.

Køb af instrument gennem Musikskolen

Herlev Kommune tilbyder – via Musikskolen – at være formidler af en købekontrakt på følgende vilkår

 1. Musikskolen køber instrumentet og sælger det videre til forældrene på en købekontrakt.
 2. Ved indgåelse af købekontrakten betales min. 10 % i udbetaling. Restbeløbet afdrages over max. 2 år ved beløb op til kr. 5.999,- og max. 3 år ved beløb mellem kr. 6.000,- og kr. 12.000,-. Der betales ikke renter af det skyldige beløb.
 3. Instrumentkøbsordningen på omfatter normalt instrumenter over kr. 3.000,- og under 12.000,-.
 4. Instrumentkøbsordningen omfatter kun køb af stryge- og blæseinstrumenter.
 5. Hvis eleven holder op i Musikskolen og ønsker at beholde instrumentet, er restgælden forfalden til betaling straks. Musikskolen tilbagekøber ikke senere dette instrument.
 6. Ønsker forældrene at returnere instrumentet, fordi eleven ophører med undervisning eller overgår til andet instrument, er musikskolen indforstået med at tage instrumentet tilbage. Beløbet, der er afdraget på instrumentet tilbagebetales med en nedskrivning på 10 % pr. påbegyndt år, fra kontraktens indgåelse.

Søskenderabat

 • Hvis flere søskende går på Musikskolen betales fuld pris for ældste barn og halv pris for hver af de følgende søskende
 • Elever over 18 år udløser ikke søskenderabat

Friplads

 • Der kan i særlige tilfælde bevilges hel eller delvis friplads efter skriftlig ansøgning. Ansøgningsskema rekvireres fra Musikskolens kontor ved at afkrydse i forbindelse med tilmeldingen. Der kan ikke søges friplads, hvis eleven er over 24 år.
 • Ansøgningsfrist: 1. juni 2018
  Bemærk: Der kan kun undtagelsesvis søges/ydes friplads ved tilmelding/optagelse i Musikskolen efter 1. juni eller senere i den påbegyndte sæson.

Foto- og videooptagelse

I og omkring Musikskolens undervisning, koncerter og arrangementer, vil der løbende blive fotograferet og filmet. Situationsbillederne vil herefter primært blive anvendt på hjemmesiden og på Facebook.

Ved portrætbilleder vil elev og forældre blive kontaktet før anvendelse.

Såfremt man ikke ønsker at være med på offentliggjorte billeder fra Herlev Musikskole, kan dette til hver en tid meddeles skriftligt til kontoret pr. e-mail på musikskolen@herlev.dk

Betaling – der betales i 3 rater
1. rate            01.08.18 – bemærk: eleven kan ikke starte på undervisning, hvis 1. rate ikke er betalt rettidigt.
2. rate            01.11.18
3. rate            01.03.19

– Betaling opkræves i 3 rater via Herlev Kommunes opkrævningsafdeling
– Hver rate dækker 12 undervisningsgange
– Alle elever betaler 1 gang hver sæson et administrationsgebyr på kr. 100, det dækker bl.a. fotokopier og afgift til Copydan
– Meddelelse om optagelse samt betalingsoversigt udsendes primo juli 2018 pr. mail.
Hvis sæsonen er begyndt, udsendes meddelelse om optagelse umiddelbart inden man   skal starte til undervisning.
– Eventuel restance vil blive opkrævet via rykkerskrivelser fra kommunens opkrævningsafdeling med tillæg af rykkergebyr, pt. kr. 250,-.
– Betales restancen ikke vil den blive fremsendt til SKAT. Samtidig udelukkes eleven fra undervisning straks
– Elever, som skylder betaling, kan ikke optages ved tilmelding til en ny sæson

Se Betalingsregulativ for Herlev Musikskole

 

Udmeldelse
Udmeldelse kan kun ske pr. mail til musikskolen@herlev.dk
og kun til følgende datoer:
– 01.10.18 for at gælde pr. 15.11.18
– 01.02.19 for at gælde pr. 01.03.19

Udelukkelse fra undervisningen
Hvis en elev pga. dårlig opførsel/manglende engagement ikke får noget udbytte af undervisningen, forbeholder Musikskolen sig ret til at udelukke eleven.

Aflysning af undervisning

 • Hvis læreren er fraværende aflyses undervisningen og der tilbagebetales undervisningsgebyr fra og med 3. aflyste undervisningsgang. De 2 første gange betragtes som selvrisiko.
 • Der tilbagebetales ikke beløb under kr. 50.

Elevforsømmelse

 • I tilfælde af sygdom eller anden forsømmelse – herunder deltagelse i folkeskolens arrangementer – skal der meldes afbud til læreren. Eleven har ikke krav på erstatning for forsømte timer.
 • Hvis en elev i længere tid (mindst 1 måned) forsømmer pga. dokumenteret sygdom eller bortrejse, meddeles dette skriftligt til musikskolens kontor ved starten af fraværet, og betaling bortfalder for det pågældende tidsrum.

Aflysning af undervisning

 • Hvis læreren er fraværende aflyses undervisningen og der tilbagebetales undervisningsgebyr fra og med 3. aflyste undervisningsgang. De 2 første gange betragtes som selvrisiko.
 • Der tilbagebetales ikke beløb under kr. 50.

Elevforsømmelse

 • I tilfælde af sygdom eller anden forsømmelse – herunder deltagelse i folkeskolens arrangementer – skal der meldes afbud til læreren. Eleven har ikke krav på erstatning for forsømte timer.
 • Hvis en elev i længere tid (mindst 1 måned) forsømmer pga. dokumenteret sygdom eller bortrejse, meddeles dette skriftligt til musikskolens kontor ved starten af fraværet, og betaling bortfalder for det pågældende tidsrum.

Sæson 2018 – 2019

 • Tilmelding senest d. 25. maj 2018
 • Fredag 17.08.2018     Første undervisningsdag
 • Mandag 17.06.2019   Sidste undervisningsdag

Ferier og andre undervisningsfrie dage

Første dagSidste dag
17.08.18Første undervisningsdag
15.10.201819.10.2018Efterårsferie
21.12.201803.01.2019Juleferie
22.01.2019Pædagogisk dag - ingen undervisning
11.02.201915.02.2019Vinterferie (uge 7)
15.04.201922.04.2019Påskeferie
09.05.2019
15.05.19Jubilæums-koncertuge!
ingen undervisning
17.05.2019St. Bededag
30.05.201931.05.2019Kr. Himmelfartsferie
05.06.2019Grundlovsdag
10.06.20192. pinsedag
17.06.2019Sidste undervisningsdag

Læs her den fulde ordlyd af den gældende GDPR forordning:

GDPR dokument